Ελληνικά

LOGO

“ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΤΩΝ ΜΑΓΝΗΤΩΝ”
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΜΑΓΝΗΤΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

“Το Κοινόν των Μαγνήτων“ είναι παγκόσμιο σωματείο αποδήμων Μαγνήτων, που ιδρύθηκε το 2001, με έδρα το Βόλο. Τα μέλη του ζουν και εργάζονται σε πολλές χώρες του εξωτερικού ή έχουν παλιννοστήσει στη Μαγνησία.

Οι σκοποί του σωματείου, όπως περιγράφονται στο καταστατικό του, είναι:

  • Η συσπείρωση των απανταχού Μαγνήτων με σημείο αναφοράς τον τόπο καταγωγής τους
  • Η σύσφιγξη των σχέσεων μεταξύ των μελών και η διατήρηση μονίμων δεσμών αλληλεγγύης και συνεργασίας μεταξύ του Κοινού και της Μαγνησίας
  • Η προβολή της ιστορίας , του πολιτισμού και των παραδόσεων της Μαγνησίας και η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και των δυνατοτήτων της περιοχής σε όλους τους τομείς
  • Η ανάδειξη των επιτευγμάτων και της συμμετοχής των αποδήμων Μαγνήτων στην κοινωνική , πολιτιστική , επιστημονική και οικονομική ζωή των χωρών υποδοχής τους
  • Η δημιουργία ρεύματος φίλων της Μαγνησίας και φιλελλήνων γενικότερα και η ανάπτυξη σχέσεων της Μαγνησίας με επιστημονικούς ,κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς του εξωτερικού.

Για την εκπλήρωση των σκοπών αυτών το Κοινόν συνεργάζεται με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, εκπαιδευτικά ιδρύματα καθώς και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Τα τελευταία χρόνια το «Κοινόν των Μαγνήτων» με την ανάληψη σειράς πρωτοβουλιών συμβάλλει, στο μέτρο των δυνατοτήτων του, στις επιστημονικές, πολιτιστικές και αναπτυξιακές δράσεις της Μαγνησίας, με τη διοργάνωση συνεδρίων, επιστημονικών και ενημερωτικών εκδηλώσεων καθώς και τη μεταφορά τεχνογνωσίας , εξειδικευμέων επιστημονικών συμβουλών και καλών πρακτικών από τις χώρες, όπου δραστηριοποιούνται οι απόδημοι Μάγνητες.

Τέλος στο πλαίσιο του κοινωνικού έργου του, το Κοινόν αναπτύσσει συντονισμένη δράση κοινωνικής αλληλεγγύης στη Μαγνησία συνεργαζόμενο με ιδρύματα κοινωνικής προστασίας, όπως το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Βόλου.

 

Copyright © 2016 Koinonmagniton.com - All Rights Reserved. Designed By www.squaredesignstudio.gr