ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΤΟ ΚΟΙΝΟN ΤΩΝ ΜΑΓΝΗΤΩΝ (MAGNESIAN LEAGUE)»


Άρθρο 1. Ίδρυση – Επωνυμία –Έδρα
Το Παγκόσμιο Σωματείο Αποδήμων Μαγνησίας με την επωνυμία «Το Κοινόν των Μαγνήτων» (εφεξής το «Κοινόν ») έχει συσταθεί κατά το ελληνικό δίκαιο. Η Μαγνησία προσδιορίζεται γεωγραφικά ως αντιστοιχούσα στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας & Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Το Κοινόν είναι μη κερδοσκοπικό Σωματείο και έχει έδρα το Βόλο. Το Κοινόν μπορεί να αλλάζει διεύθυνση, με απόφαση του Δ.Σ., στα όρια της έδρας του χωρίς τροποποίηση του καταστατικού και να χρησιμοποιεί ταχυδρομική θυρίδα για τις ανάγκες επικοινωνίας και επιδόσεων. Για τις ανάγκες της επικοινωνίας με φορείς της αλλοδαπής και για την προβολή του Κοινού εκτός Ελλάδος το Κοινόν θα αναφέρεται στην αγγλική ως «MAGNESIAN LEAGUE, Worldwide Association of Magnesians Abroad».

Άρθρο 2. Σκοποί
Σκοποί του Κοινού είναι:

• Η καταγραφή και συσπείρωση των απανταχού Μαγνήτων με σημείο αναφοράς τον τόπο καταγωγής τους.
• Η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών και η διατήρηση μόνιμων δεσμών αλληλεγγύης και συνεργασίας μεταξύ του ΚΟΙΝΟΥ και της Μαγνησίας.
• Η προβολή της Μαγνησίας σε όλους τους τομείς και η ανάδειξη των επιτευγμάτων και της συμμετοχής των αποδήμων Μαγνήτων στην κοινωνική, πολιτιστική, επιστημονική και οικονομική ζωή των χωρών υποδοχής.
• Η δημιουργία ρεύματος φίλων της Μαγνησίας και φιλελλήνων γενικότερα και η ανάπτυξη σχέσεων της Μαγνησίας με κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς του εξωτερικού.

Για την εκπλήρωση των σκοπών όπως αυτοί εκφράζονται στο παρόν καταστατικό, το Κοινόν μπορεί να συνεργάζεται με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς καθώς και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Άρθρο 3. Έμβλημα και Σφραγίδα
Έμβλημα του Κοινού αποτελεί η παράσταση χάλκινου νομίσματος του Κοινού των Μαγνήτων που δείχνει στη μία όψη τον Κένταυρο Χείρωνα, κρατώντας μία λύρα, και στην άλλη όψη ένα πλοίο (Αργώ) με τρείς κωπηλάτες και την επιγραφή ΜΑΓΝΗΤΩΝ [ΑΡ]ΓΩ. Το έμβλημα συμβολίζει αφενός δια της πρώτης όψεως την πολιτιστική και επιστημονική δράση του σημερινού Κοινού δεδομένου ότι ο Χείρων ήταν μουσικός, δάσκαλος και γιατρός, ενώ η άλλη όψη (πλοίο) παριστάνει τη μετανάστευση των Μαγνήτων.
Η Σφραγίδα του Κοινού είναι κυκλική, φέρει στο κέντρο την απεικόνιση της Αργούς και κυκλικά την επιγραφή ΚΟΙΝΟΝ ΤΩΝ ΜΑΓΝΗΤΩΝ – ΒΟΛΟΣ / MAGNESIAN LEAGUE – VOLOS.

Άρθρο 4. Όργανα του Κοινού.
Όργανα του Κοινού είναι:

- το Συνέδριο (που αποτελεί τη Γενική Συνέλευση)
- το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ)
- η Εξελεγκτική Επιτροπή

Άρθρο 5. Πόροι
Πόροι του Κοινού είναι:

α) οι συνδρομές των μελών, σε ποσό που καθορίζεται με απόφαση της Συνεδρίου.
β) οι δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες και επιχορηγήσεις από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Ευρωπαϊκούς ή Διεθνείς Οργανισμούς κατόπιν αποδοχής με απόφαση του Δ.Σ.
γ) τα έσοδα από εκδόσεις και εκδηλώσεις του Κοινού.

Άρθρο 6. Μέλη
Tα μέλη διακρίνονται σε τακτικά, αντεπιστέλλοντα και επίτιμα:

• Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν όσοι κατάγονται από τη Μαγνησία, ζούν ή έζησαν στο εξωτερικό τουλάχιστον για μια τριετία καθώς και οι σύζυγοι αυτών.
• Αντεπιστέλλοντα μέλη μπορούν να γίνουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, που έχουν ενεργό ενδιαφέρον για τους στόχους του Κοινού και τη Μαγνησία και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της προηγουμένης παραγράφου.
• Η έγκριση εγγραφής και ιδιότητα του τακτικού και αντεπιστέλλοντος μέλους παρέχεται με απόφαση του Δ.Σ.
• Επίτιμο μέλoς μπορεί να γίνει, με πρόταση μέλους του ΚΟΙΝΟΥ και μετά από απόφαση του Δ.Σ. κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από την καταγωγή ή την ιθαγένεια που έχει προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στο Κοινόν ή τη Μαγνησία.

Άρθρο 7. Υποχρεώσεις – Δικαιώματα Μελών
Τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι
• Τα τακτικά και αντεπιστέλλοντα μέλη έχουν την υποχρέωση της καταβολής της ετήσιας συνδρομής.
Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να υποβάλει στα αρμόδια όργανα του Κοινού οποιοδήποτε θέμα και αναλαμβάνει την υποχρέωση να σέβεται τις αποφάσεις του Συνεδρίου και του Δ.Σ.

Άρθρο 8. Απώλεια Ιδιότητας Μέλους:
Η ιδιότητα μέλους χάνεται λόγω:

α) αποχωρήσεως,
β) ελλείψεως των προϋποθέσεων των άρθρων 6 και 7.

Άρθρο 9. Συνέδριο – Χρόνος Διεξαγωγής – Αρμοδιότητες.

Το Συνέδριο αποτελεί το κυρίαρχο όργανο του Κοινού και απολαμβάνει του συνόλου των αρμοδιοτήτων από το παρόν καταστατικό και τη σχετική νομοθεσία. Υπέχει θέση Γενικής Συνελεύσεως.
Το Συνέδριο συγκαλείται:
• σε ετήσια βάση με έγκαιρη γνωστοποίηση της ημερήσιας διάταξης προς τα μέλη του με ευθύνη του Δ.Σ. Ανά διετία το τακτικό Συνέδριο συγκαλείται ενόψει της εκλογής των μελών του Δ.Σ.
Το τακτικό Συνέδριο αποφασίζει κυρίως για τα ακόλουθα σημεία:

α) Έγκριση πεπραγμένων του Δ.Σ.
β) Προγραμματικοί στόχοι και πρόγραμμα δράσης.
γ) Έγκριση του οικονομικού απολογισμού.
δ) Κάθε άλλο θέμα που προτείνεται από το Δ.Σ. ή τακτικό μέλος του Κοινού και έχει εγγραφεί στην ημερησία διάταξη.

• Εκτάκτως με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. ή μετά από γραπτό ή με ηλεκτρονικά μέσα οργανωμένο αίτημα των 1/3 των τακτικών μελών. Στην περίπτωση αυτή η ημερήσια διάταξη περιορίζεται στα θέματα που αποφασίστηκαν από το Δ.Σ. ή ζητήθηκαν από τα μέλη.

Άρθρο 10. Διεξαγωγή Συνεδρίου - Αποφάσεις
Στο Συνέδριο δικαιούνται να συμμετάσχουν με δικαίωμα ψήφου μόνο τα τακτικά μέλη.
Το Συνέδριο βρίσκεται σε απαρτία, όταν έχει συγκληθεί σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο και είναι παρόντα τα 50% συν ένα των τακτικών μελών.
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση το συνέδριο συγκαλείται σε επαναληπτική συνεδρίαση την ίδια μέρα μετά από μια ώρα. Κατά τη δεύτερη συνεδρίαση το Συνέδριο θεωρείται εν απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόντων.
Το Συνέδριο εκλέγει προεδρείο που διευθύνει τις εργασίες του.
Οι αποφάσεις του Συνεδρίου λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων τακτικών μελών. Οι αποφάσεις αυτές καταχωρούνται στα πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από το Προεδρείο του Συνεδρίου και φυλάσσονται στο αρχείο του Κοινού.

Άρθρο 11. Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
Το Κοινόν διοικείται από 7μελές Δ.Σ. του οποίου η θητεία είναι διετής από την σύσταση σε σώμα.

Άρθρο 12. Εκλογή Δ.Σ.

1. Οι εκλογές του Δ.Σ. διεξάγονται, δια ψηφοδόχου, αλληλογραφίας και ηλεκτρονικού μέσου.
2. Αιτήσεις υποψηφιότητας για την εκλογή ως μέλος του Δ.Σ. υποβάλλονται ταυτόχρονα στον Γραμματέα και Πρόεδρο έως και την πρώτη μέρα του Συνεδρίου και ανακοινώνονται σε αυτό.
3. Σε κάθε περίπτωση εκλογής Δ.Σ. το Συνέδριο εκλέγει προηγουμένως με το σύστημα της απλής αναλογικής τριμελή Εφορευτική Επιτροπή
4. Τα μέλη μπορούν να ψηφίζουν και με εξουσιοδότηση (μία εξουσιοδότηση ανά μέλος).
5. Θεωρούνται εκλεγμένοι οι πρώτοι πλειοψηφούντες υποψήφιοι, που αντιστοιχούν στον αριθμό των μελών του Δ.Σ. Σε περίπτωση ισοψηφίας διεξάγεται κλήρωση. Οι υποψήφιοι που ακολουθούν θεωρούνται αναπληρωματικά μέλη.

Άρθρο 13. Σύσταση σε Σώμα του Δ.Σ.
Μετά τη λήξη των εκλογών η Εφορευτική Επιτροπή παραδίδει τα αποτελέσματα στον Πρόεδρο του Συνεδρίου, ο οποίος τα ανακοινώνει στο Συνέδριο και συγκαλεί το νεοεκλεγέν Δ.Σ. σε πρώτη συνεδρίαση το αργότερο 10 ημέρες μετά τις εκλογές προκειμένου αυτό να συγκροτηθεί σε σώμα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα ως εξής:

- Πρόεδρος
- Αντιπρόεδρος
- Γραμματέας
- Ταμίας
- Λοιπά μέλη.

Άρθρο 14. Αρμοδιότητες του Δ.Σ.

Το Δ.Σ. :

- εκπροσωπεί το Κοινόν,
- καταρτίζει πρόγραμμα δράσης,
- διαχειρίζεται τα οικονομικά του Κοινού,
- υποβάλλει για έγκριση στο Συνέδριο τον απολογισμό δράσης, τον ισολογισμό της λογιστικής χρήσης που έληξε καθώς και γενικά αποφασίζει για όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την πραγματοποίηση των σκοπών του Κοινού.

Το Δ.Σ. μπορεί με απόφασή του να αναθέσει σε μέλη του διάφορες αρμοδιότητες, όπως την ευθύνη συντονισμού εκδηλώσεων, συγκεκριμένων τοπικών δράσεων κλπ.

Οι αποφάσεις του Δ.Σ. καθώς και οι απόψεις – προτάσεις των παρόντων μελών του Δ.Σ., επί των αποφάσεων αυτών, καταχωρούνται σε βιβλίο πρακτικών, που υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του Δ.Σ. και φυλάσσεται στο αρχείο του Κοινού. Το Δ.Σ. καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του.

Άρθρο 15. Λειτουργία – Συνεδριάσεις του Δ.Σ.

1. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μια φορά ανά έτος με αυτοπρόσωπη παρουσία των μελών του.
2. Είναι δυνατή εξάλλου η σύγκληση του Δ.Σ. με τηλεδιάσκεψη ή τηλεφωνική διάσκεψη όποτε το θεωρήσει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν με έγγραφη ή ηλεκτρονική αίτησή τους, τρία (3) τουλάχιστον μέλη.
3. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία εφόσον συμμετέχουν τέσσερα (4) τουλάχιστον από τα μέλη του. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψήφος του Προέδρου είναι καθοριστική.
4. Σε περίπτωση αδυναμίας συγκλήσεως του Δ.Σ. είναι δυνατή η λήψη αποφάσεως ομοφώνως από το Προεδρείο (πρόεδρο, γραμματέα, ταμία, κατόπιν διαβουλεύσεως (π.χ. δια E-mail, Fax). Η σχετική αλληλογραφία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των πρακτικών. Οι αποφάσεις επικυρώνονται κατά την πρώτη τακτική συνεδρίαση που ακολουθεί.
5. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι κατά το δυνατό ανοικτές στα μέλη.

Άρθρο 16. Καθήκοντα - Αρμοδιότητες του Προέδρου του Δ.Σ.

1. Εκπροσωπεί το Κοινόν σε κάθε επίσημη αρχή και σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο.
2. Σε συνεργασία με τον Γραμματέα έχει την ευθύνη της σύγκλησης και της κατάρτισης της ημερησίας διάταξης των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Συνεδρίων.
3. Διευθύνει τις εργασίες της συνεδρίασης του Δ.Σ..
4. Φροντίζει για την εφαρμογή του καταστατικού και την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και των Συνεδρίων. Λογοδοτεί στα Συνέδρια για λογαριασμό του Δ.Σ.

Άρθρο 17. Καθήκοντα – Αρμοδιότητες του Αντιπροέδρου

Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος απουσιάζει ή αδυνατεί να ασκήσει τα καθήκοντά του, τον αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος. 

Άρθρο 18. Καθήκοντα – Αρμοδιότητες του Γραμματέα

1. Ο Γραμματέας καταρτίζει μαζί με τον Πρόεδρο την ημερησία διάταξη των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Συνεδρίου, συντάσσει και συνυπογράφει τα πρακτικά και τα έγγραφα των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Ενημερώνει τα μέλη για δράσεις και συνεργασίες του Κοινού με τους φορείς της Μαγνησίας και με άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό και προωθεί σε αυτά κάθε χρήσιμη πληροφορία.
3. Τηρεί το αρχείο του Κοινού και φυλάσσει τη σφραγίδα του.

Άρθρο 19. Καθήκοντα - Αρμοδιότητες του Ταμία
1. Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για τα οικονομικά του Κοινού, τηρεί τα οικονομικά βιβλία, εισπράττει τις συνδρομές και προβαίνει σε εισπράξεις και πληρωμές βάσει ενταλμάτων στο όνομα του Κοινού και σύμφωνα με τις αποφάσεις του Συνεδρίου και του Δ.Σ.
2. Συντάσσει τον οικονομικό απολογισμό σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα και τον υποβάλλει για έγκριση στο Δ.Σ, πριν την τελική υποβολή στην Εξελεγκτική Επιτροπή.

Άρθρο 20. Εξελεγκτική Επιτροπή
Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία μέλη, που εκλέγονται την ίδια ημέρα και με τις ίδιες διατυπώσεις με αυτές της εκλογής του Δ.Σ.
Έργο της ΕΕ είναι ο έλεγχος των διαχειριστικών πράξεων του Δ.Σ και του Ταμία και η σύνταξη έκθεσης που υποβάλλει στο Τακτικό Συνέδριο προς έγκριση.

Άρθρο 21. Τροποποίηση Καταστατικού
Αρμόδιο για τροποποίηση του καταστατικού είναι το Συνέδριο, εφαρμοζομένων των σχετικών διατάξεων του Αστικού Κώδικα. Οι τροποποιήσεις αποφασίζονται με ενισχυμένη πλειοψηφία των 2/3 των τακτικών μελών που είναι παρόντα.
Πρόταση τροποποίησης του παρόντος καταστατικού υποβάλλεται στο Συνέδριο 10 ημέρες πριν την σύγκλησή του.

Άρθρο 22. Διάλυση, Εκκαθάριση και Τύχη της Περιουσίας του Κοινού
Προκειμένου για την ενδεχόμενη διάλυση του Κοινού κατά τα σχετικά άρθρα του Αστικού Κώδικα, αρμόδιο είναι το Συνέδριο, μετά από πρόταση των 2/3 των μελών, η οποία υποβάλλεται 10 ημέρες πριν την σύγκλησή του. Το Συνέδριο αποφασίζει για την διάθεση της περιουσίας του Κοινού.

Άρθρο 23. Ακροτελεύτιο
Το παρόν καταστατικό αποτελείται από είκοσι τρία (23) άρθρα, εγκρίθηκε από την ιδρυτική συνέλευση της 8ης Ιουλίου 2001 και τροποποιήθηκε από το Συνέδριο, που πραγματοποιήθηκε στο Βόλο, την 8η Αυγούστου 2013.
Οτιδήποτε δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό ρυθμίζεται σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία για τους φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 Αχ. Παπαρσένος  Σοφ. Ζαφραντζά Βερμεουλέν


                                                                                                                                                

                                                                                                                                         

Copyright © 2016 Koinonmagniton.com - All Rights Reserved. Designed By www.squaredesignstudio.gr